Metodika - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metodika

Pracoviská > Útvar knižnično-informačných služieb

Podstatou náplne práce metodiky Spišskej knižnice je vnútroknižničná metodika smerom k pracoviskám vlastnej knižnice a metodická činnosť smerom k mestským a obecným knižniciach v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorá je zameraná na výkon odbornej knihovníckej práce zamestnancov uvedených knižníc.

Uskutočňuje sa formou:

 • metodických návštev v knižniciach, ktorým predchádza stretnutie so zástupcami obecných samospráv,

 • organizovaním porád pre pracovníkov knižníc k aktuálnym otázkam knižničnej práce,

 • individuálnych konzultácií,

 • poskytovaním knihovníckej literatúry, ktorú Spišská knižnica vlastní,....

Metodické usmerňovanie sa vykonáva aj pre knihovníkov iných typov knižníc (školské, firemné, cirkevné,...), ktoré o to požiadajú.

Hlavné okruhy metodickej činnosti sú:

 • Spolupráca s mestskými a obecnými úradmi s cieľom zabezpečenia optimálnych podmienok pre činnosť verejných knižníc.

 • Zabezpečenie základnych právnych dokumentov pre knižnice.

 • Zaškolenie nových knihovníkov vo vedení knižnej agendy.

 • Postup pri spracovaní knižničného fondu.

 • Základy výpožičnej činnosti.

 • Zásady a postup pri vyraďovaní knižničných jednotiek.

 • Postup pri revízii knižničných fondov.

 • Usmernenie pri vypracovaní ročných štatistických výkazov.

 • Postup pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích a propagačných foriem práce s knihou.

 • Usmernenie pri vypracovaní projektov pre získanie grantov.

 • Zavádzanie elektronizácie a internetu v knižniciach.

 • Ďalšie činnosti.


Útvar metodiky zabezpečuje prevádzku informačných technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agiend, plánuje, organizuje a zabezpečuje riešenie úloh a projektov rozvoja elektronických informačných zdrojov a služieb. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť v uvedenej oblasti. Zodpovedá za formálnu úpravu a obsah webového sídla knižnice.

Knižničné dokumenty a zákony:

 • Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť /pdf/

 • Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť /pdf/

 • Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach /pdf/

 • Metodický pokyn k vyhláške MK SR č. 421/2003 Z. z. /pdf/

 • Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 /pdf/

 • Zákon č. 126/2015 Z. z. NR SR o knižniciach /pdf/

 • OZNÁMENIE O ZRIADENÍ KNIŽNICE A NÁVRH NA ZÁPIS DO ZOZNAMU KNIŽNÍC - pdf formulárTlačivá pre činnosť knižníc

 • Štatút knižnice /doc/

 • Knižničný a výpožičný poriadok /doc/
 • Protokol o odovzdávaní a prevzatí knižnice /doc/
 • Revízia - vyhláška /doc/
 • Revízia - metodický pokyn /doc/
 • Revízia - vzor zápisnice /doc/
 • Návrh na vyradenie /doc/
 • Záznam o uzavretí vyraďovacieho zoznamu/doc/
 • Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu/doc/
 • Náplň práce knihovníka /doc/


SPIŠSKÁ KNIŽNICA
Správa o činnosti a hospodárení:

Plán činnosti:

Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves


Počet obecných knižníc
: 24 + 1 regionálna knižnica + 2 mestské knižnice
z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1      
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 23
c/ stagnujúce knižnice: 3


Stav obecných knižníc v okrese  Gelnica


Počet obecných knižníc: 10 + 1 mestská knižnica

z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9
c/ stagnujúce knižnice: 0                       


Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Krajňáková
E-mail: metodika@spisskakniznica.sk, krajnakova@spisskakniznica.sk
Tel.č.: 053 4150 309

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky