Metodika - Spišská knižnica

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Metodika

Podstatou náplne práce metodiky Spišskej knižnice je vnútroknižničná metodika smerom k pracoviskám vlastnej knižnice a metodická činnosť smerom k mestským a obecným knižniciach v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, ktorá je zameraná na výkon odbornej knihovníckej práce zamestnancov uvedených knižníc.

Uskutočňuje sa formou:

 • metodických návštev v knižniciach, ktorým predchádza stretnutie so zástupcami obecných samospráv,

 • organizovaním porád pre pracovníkov knižníc k aktuálnym otázkam knižničnej práce,

 • individuálnych konzultácií,

 • poskytovaním knihovníckej literatúry, ktorú Spišská knižnica vlastní,....

Metodické usmerňovanie sa vykonáva aj pre knihovníkov iných typov knižníc (školské, firemné, cirkevné,...), ktoré o to požiadajú.

Hlavné okruhy metodickej činnosti sú:

 • Spolupráca s mestskými a obecnými úradmi s cieľom zabezpečenia optimálnych podmienok pre činnosť verejných knižníc.

 • Zabezpečenie základnych právnych dokumentov pre knižnice.

 • Zaškolenie nových knihovníkov vo vedení knižnej agendy.

 • Postup pri spracovaní knižničného fondu.

 • Základy výpožičnej činnosti.

 • Zásady a postup pri vyraďovaní knižničných jednotiek.

 • Postup pri revízii knižničných fondov.

 • Usmernenie pri vypracovaní ročných štatistických výkazov.

 • Postup pri organizovaní kultúrno-vzdelávacích a propagačných foriem práce s knihou.

 • Usmernenie pri vypracovaní projektov pre získanie grantov.

 • Zavádzanie elektronizácie a internetu v knižniciach.

 • Ďalšie činnosti.


Útvar metodiky zabezpečuje prevádzku informačných technológií a rozvoj rutinného počítačového spracovania a elektronizácie knižničných a informačných agiend, plánuje, organizuje a zabezpečuje riešenie úloh a projektov rozvoja elektronických informačných zdrojov a služieb. Vykonáva centrálne nákup, inštaláciu, evidenciu a servis výpočtovej techniky (hardware, software). Zabezpečuje školiacu a poradenskú činnosť v uvedenej oblasti. Zodpovedá za formálnu úpravu a obsah webového sídla knižnice.

Kni
žničné dokumenty a zákony:

 • Príručka knihovníka malej knižnice 1. časť /pdf/

 • Príručka knihovníka malej knižnice 2. časť /pdf/

 • Vyhláška MK SR č. 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach /pdf/

 • Metodický pokyn k vyhláške MK SR č. 421/2003 Z. z. /pdf/

 • Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 - 2020 /pdf/

 • Zákon č. 126/2015 Z. z. NR SR o knižniciach /pdf/

 • OZNÁMENIE O ZRIADENÍ KNIŽNICE A NÁVRH NA ZÁPIS DO ZOZNAMU KNIŽNÍC - pdf formulár


Aktu
álne:
Štatistika - Ročný výkaz o knižnici za rok 2017
Aktuálne informácie k štátnemu štatistickému zisťovaniu v oblasti kultúry za rok 201
7 sú uverejňované na stránke MK SR http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statistika-kultury-1a8.html (Schválené ročné výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania na rok 2017).Správa o činnosti a hospodárení:Plán činnosti:

Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Krajňáková
E-mail: metodika@spisskakniznica.sk, krajnakova@spisskakniznica.sk
Tel.č.: 053 4150 309

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky